Key Details

Region
Bồ Đào Nha
Key contacts
Luis Trindade
Website
www.catalystteambuilding.pt

Từ văn phòng ở Lisbon, Catalyst Bồ Đào Nha thường xuyên cung cấp những hoạt động xây dựng đội ngũ tại Lisbon, Porto, Braga, Vương quốc Algarve và khắp đất nước Bồ Đào Nha.

Tìm hiểu thêm về các hoạt động xây dựng nhóm của Catalyst Bồ Đào Nha tại www.catalystportugal.com