Chúng tôi nhận thức rõ về trách nhiệm của mình trong việc quản lý những tác động môi trường từ các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ. Chúng tôi đã đánh giá các hoạt động và nhận diện những khía cạnh cũng như tác động môi trường bao gồm việc sử dụng phương tiện vận chuyển và năng lượng cũng như rác thải. Tất cả những sự kiện đều được xây dựng theo sát với chính sách Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp.

Hướng dẫn Thực thi Môi trường của Catalyst

Để thúc đẩy những thói quen tốt cho môi trường, các nguyên tắc đối với môi trường của chúng tôi là:

 1. Xác định những tác động đáng kể đến môi trường trong các hoạt động của chúng tôi.
 2. Phát triển những mục tiêu phù hợp và phương pháp vận hành để giảm thiểu những tác động đáng kể đến môi trường.
 3. Tuân thủ pháp chế, quy định và các yêu cầu khác liên quan đến những tác động đáng kể đến môi trường.
 4. Ngăn chặn ô nhiễm, giảm thiểu việc sử dụng các dạng năng lượng và nguồn lực cũng như giảm thiểu lượng khí thải vào không khí, nước thải ra môi trường nước/cống rãnh và rác thải vào phương tiện thu dọn; cố gắng thực hiện tái sử dụng, thu hồi hoặc tái chế những vật liệu khả thi.
 5. Đảm bảo những trách nhiệm đối với môi trường được xác định rõ ràng, được chia sẻ và thỏa thuận với các cấp trong tổ chức và thực hiện đào tạo thích hợp khi cần thiết.
 6. Đảm bảo các chứng nhận môi trường được xem xét trong việc tìm nguồn cung ứng cho các nhà cung cấp của chúng tôi.
 7. Giao tiếp, hợp tác và phản hồi quan điểm của các bên liên quan, bao gồm khách hàng, các đại lý và đại diện về những vấn đề môi trường.
 8. Phấn đấu cho những cải thiện liên tục trong việc thực thi môi trường toàn cục.

Báo cáo Chính sách Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp

 1. Catalyst sẽ thực hiện các biện pháp 'giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế' trong các sự kiện và môi trường làm việc ở bất cứ nơi nào có thể.
 2. Catalyst sẽ triển khai các biện pháp để vận hành các sự kiện và môi trường làm việc của chúng tôi hoạt động với tác động tối thiểu đến môi trường. Chúng tôi nhận thấy rằng nhu cầu phát triển bền vững giữa các khách hàng doanh nghiệp và nhân viên của chúng tôi là như nhau.
 3. Catalyst nhận thấy được nhu cầu phát triển bền vững của thị trường xây dựng nhóm. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để giảm tác động bất lợi đến môi trường và tạo ra một tác động tích cực đến xã hội ở bất cứ nơi nào có thể.
 4. Catalyst nhận thấy được tác động kinh doanh của chúng tôi đối với môi trường và nhằm nghiên cứu tích cực, triển khai và thúc đẩy các phương pháp giảm thiểu tác động này.
 5. Catalyst nhận thấy được nhu cầu thực hành trách nhiệm kinh doanh hoặc "tính bền vững". Thông qua nghiên cứu liên tục, mục đích của chúng tôi là giảm thiểu tác động tiêu cực của các sự kiện và công ty đối với môi trường và thông qua hành động có trách nhiệm nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho nhân viên và toàn xã hội.