Young people with black hair laughing and smiling after participating in Catalyst team building program Beatswork

Hoạt động xây dựng đội ngũ không có chất thải

Published on 3 thg 4, 2017

Văn phòng của tổ chức đối thoại toàn cầu hàng đầu tại Hồng Kông, Quỹ Quốc Tế Bảo Vệ Thiên Nhiên (WWF) đã tham gia vào chương trình giảm phát thải khí CO2 và sự kiện âm nhạc BeatsWork tái sử dụng các vật liệu cũ tại Music Farm diễn ra ở Hồng Kông. Với h

Danh sách khách hàng đã thực hiện