The Great Space Race

Đoàn kết làm việc để phóng tên lửa

1 - 2 giờ
Ngoài trời
Cạnh tranh/Hợp tác
8 - Không giới hạn

Giới thiệu

Introducing The Great Space Race…

Marooned on a distant planet, our hapless rocket scientists have only one objective: to launch a rocket and zoom back home to earth! However, they cannot do this without your help. Flexible for any duration, number of participants or location, The Great Space Race is all about teamwork and it takes everyone’s combined physical, creative and cerebral efforts to succeed. Throughout the event, your teams will be challenged to solve intriguing tasks, cerebral tests and cryptic puzzles. As diverse as they are difficult, the challenges will require lateral thinking, physical dexterity and creative teamwork. The Great Space Race is a flexible event that can be tailored to your objectives and the finale can take a variety of forms. As all your team's hard work comes together, the countdown begins for a perfect ending to a teambuilding challenge that - from start to finish - is simply out of this world!

What will happen during The Great Space Race?

 • To begin, your participants will be introduced to our rocket scientists and charged with the task of helping them to build and launch a sub-orbital rocket.
 • Your group will then be divided into teams and each team will be given an ID and mission pack, ready to move out to the activity field.
 • During the event, each team must undertake a number of problem solving challenges housed inside specially designed ‘capsules’.
 • One capsule is pitch-black inside: the objective being to find the UV light to reveal the rocket’s circuit board that needs repairing.
 • In another capsule, a laptop and a couple of two-way radios can be found - vital tools to track down lost rocket components.
 • Within another capsule awaits a maze of laser beams through which your team must safely navigate to extract the rocket fuel system.
 • In yet another challenge, a dangerously contaminated capsule contains a leaking energy cell that needs to be stabilised and then retrieved.
 • Other capsules present further demanding, taxing and mind-boggling conundrums that need to be solved.
 • For every completed challenge, each team will earn credits to purchase rocket launch components.
 • When all your teams combine their efforts and the components come together, the countdown will begin and the launch of a huge rocket will take place.
 

Lợi ích

Giới thiệu về Cuộc Đua Không Gian Vĩ Đại…

Bị bỏ lại trên một hành tinh xa xôi, các nhà khoa học tên lửa không may của chúng tôi chỉ có một mục tiêu: khởi động tên lửa và phóng trở về trái đất! Tuy nhiên, họ không thể làm điều này nếu không có sự giúp đỡ của các bạn. Với sự linh hoạt về thời gian, số lượng người tham gia và địa điểm, Cuộc Đua Không Gian Vĩ Đại là tất cả về tinh thần đồng đội và cần có sự nỗ lực kết hợp từ thể chất, sáng tạo và tư duy của mọi người để đạt được thành công. Trong suốt sự kiện này, các đội sẽ được thử thách để giải quyết các nhiệm vụ hấp dẫn, các bài kiểm tra tư duy và các câu đố khó nhằn. Bất luận khó như thế nào, những thử thách này sẽ đòi hỏi các đội phải có lối suy nghĩ đường vòng, sự khéo léo về thể chất và tinh thần đồng đội sáng tạo. Cuộc Đua Không Gian Vĩ Đại là một sự kiện linh hoạt có thể được điều chỉnh theo mục tiêu của các đội và đêm chung kết có thể có nhiều dạng thức khác nhau.Khi tất cả các thành viên trong đội ngũ của bạn chăm chỉ làm việc cùng nhau, màn đếm ngược sẽ được bắt đầu cho một kết thúc hoàn hảo dành cho thử thách xây dựng đội ngũ - từ đầu đến cuối - chỉ đơn giản là thoát ra khỏi thế giới này!

Điều gì sẽ xảy ra trong Cuộc Đua Không Gian Vĩ Đại?

 • Để bắt đầu, những người tham gia của nhóm sẽ được giới thiệu với các nhà khoa học tên lửa của chúng tôi và được giao nhiệm vụ giúp họ xây dựng và khởi động một tên lửa quỹ đạo phụ.
 • Đội của bạn sau đó sẽ được chia thành các nhóm và mỗi nhóm sẽ được cấp một ID và gói nhiệm vụ, sẵn sàng ra thực địa.
 • Trong suốt hoạt động, mỗi đội phải thực hiện một số thử thách giải quyết vấn đề nằm bên trong ‘đầu mang khí cụ khoa học’ được thiết kế đặc biệt.
 • Đầu mang khí cụ khoa học có màu đen bên trong: mục tiêu là tìm ánh sáng tia cực tím để lộ ra bảng mạch của tên lửa cần sửa chữa.
 • Bên trong một đầu mang khí cụ khoa học khác, có thể tìm thấy một chiếc máy tính xách tay và một vài chiếc radio hai chiều, đây là các công cụ quan trọng để theo dõi các bộ phận tên lửa bị thất lạc.
 • Trong một đầu mang khí cụ khoa học khác, có một mê cung chùm tia laser mà nhóm của bạn phải định vị một cách an toàn để có thể trích xuất hệ thống nhiên liệu tên lửa.
 • Trong một thử thách khác, một đầu mang khí cụ khoa học bị ô nhiễm cực nguy hiểm chứa một tế bào năng lượng bị rò rỉ cần được gia cố và sau đó cần được phục hồi.
 • Các đầu mang khí cụ khoa học khác nêu thêm nhiều câu hỏi khắt khe, khó khăn, và phiền phức cần phải được giải quyết.
 • Đối với mỗi thử thách hoàn thành, mỗi đội sẽ kiếm được điểm để mua các bộ phận phóng tên lửa.
 • Khi tất cả các đội cùng nhau hợp tác, các bộ phận tên lửa được lắp ghép lại với nhau, hãy đếm ngược để chứng kiến màn phóng tên lửa khổng lồ.
 

Với chúng tôi, sự ưu tiên hàng đầu trong công tác quản lý nhân sự là thúc đẩy tư duy sáng tạo và đột phá phát triển đó là việc vô cùng quan trọng trong ngành công nghiệp hiện nay.

Mafube - Exxaro

Yêu cầu báo giá