Catalyst Việt Nam - Chính sách bảo mật

Chính sách Bảo mật

Bằng cách truy cập vào các trang web của Catalyst Toàn Cầu và của các bên được cấp phép, bạn đã chấp thuận và đồng ý với những thủ tục được mô tả trong Điều mục này.

Chúng tôi sẽ thu thập những thông tin gì và thu thập chúng như thế nào?

Catalyst Toàn Cầu thu thập thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn cung cấp một cách cụ thể và tự nguyện. Những thông tin chúng tôi thu thập từ bạn cho phép chúng tôi cá nhân hóa và cải tiến những trải nghiệm của Catalyst Toàn Cầu. Chúng tôi dùng thông tin để xử lý đơn hàng, cung cấp sản phẩm và dịch vụ, tiến hành các thanh toán, liên lạc với bạn về đơn hàng, sản phẩm, dịch vụ và các chương trình khuyến mãi; cập nhật những ghi chép và duy trì các mối quan hệ với khách hàng, hiển thị nội dung cá nhân và đánh giá của khách hàng cũng như giới thiệu những dịch vụ mà bạn quan tâm. Ngoài ra, chúng tôi còn dùng những thông tin này để cải thiện trang web, ngăn chặn hoặc phát hiện gian lận hay việc lạm dụng trang web của chúng tôi và cho phép các bên thứ ba thay mặt chúng tôi thực hiện những tính năng kỹ thuật, hậu cần và các chức năng khác.

Thông tin do bạn cung cấp:

Chúng tôi sẽ chỉ thu thập những thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn quyết định cung cấp. Bạn có thể lựa chọn không cung cấp một số thông tin nhất định. Nếu có thể, chúng tôi sẽ cho phép bạn chọn cách mà chúng tôi sử dụng những thông tin này.

Bạn có thể chọn cung cấp những thông tin nhận dạng cá nhân cho chúng tôi nếu, ví dụ như bạn: liên hệ chúng tôi để điều tra; làm khảo sát hay điền vào một số mẫu đơn khác cùng với thông tin nhận dạng cá nhân của bạn; hoặc yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin cho bạn.

Với việc cung cấp bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào cho chúng tôi, bạn hiểu rõ và hoàn toàn đồng ý chuyển những thông tin nhận dạng cá nhân này cũng như việc thu thập và xử lý những thông tin đó đến các quốc gia và vùng lãnh thổ khác. Bất kỳ việc chuyển giao và xử lý nào được thực hiện bởi chúng tôi đều sẽ tuân theo chính sách bảo mật này.

Nhận thông tin tự động

Mỗi máy tính kết nối Internet đều được cấp một tên miền và một dãy số được sử dụng làm Giao thức Internet (địa chỉ IP) của máy tính đó. Khi khách truy cập yêu cầu một trang từ bất kỳ trang web nào trong mạng lưới của chúng tôi, trang chủ sẽ tự động nhận ra tên miền và địa chỉ IP của khách truy cập đó. Tên miền và địa chỉ IP sẽ không tiết lộ được bất kỳ thông tin cá nhân nào về bạn ngoài địa chỉ IP mà bạn đã truy cập vào trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để kiểm tra lưu lượng truy cập tổng hợp, dành cho những mục đích bảo mật và để điều tra việc lạm dụng mạng lưới, người dùng hoặc để hợp tác hỗ trợ tư pháp.

Chúng tôi sẽ tiếp nhận và lưu trữ một số dạng thông tin nhất định bất cứ khi nào bạn tương tác với chúng tôi. Ví dụ, cũng giống như nhiều trang web khác, chúng tôi dùng những "tập tin cookie" và nhận được một số dạng thông tin nhất định khi trình duyệt web của bạn truy cập vào Catalyst Toàn Cầu. Bằng cách nhận diện ra bạn, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một trải nghiệm được cá nhân hóa.

Tập tin cookie là gì?

Đôi khi, chúng tôi có thể gửi một tập tin cookie đến máy tính của bạn. Tập tin cookie là một mẫu dữ liệu nhỏ được gửi về trình duyệt của bạn từ máy chủ trang web và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. Một tập tin cookie không thể biểu thị dữ liệu trên ổ cứng của bạn hoặc đọc các tập tin cookie do những trang web khác tạo ra. Các tập tin cookie không gây thiệt hại cho hệ thống của bạn. Chúng tôi dùng các tập tin cookie để xác định bạn đã truy cập hay tùy chỉnh những phạm vi nào trong mạng lưới trang web của chúng tôi, để khi bạn truy cập những lần kế tiếp, các trang đó có thể dễ dàng truy cập hơn. Bạn có thể chọn chấp nhận các tập tin cookie bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt của mình. Bạn có thể đặt lại trình duyệt để từ chối tất cả các tập tin cookie, hoặc cho phép trình duyệt của bạn hiển thị khi tập tin cookie đã được gửi. Nếu bạn chọn không chấp nhận những tập tin cookie này, trải nghiệm của bạn tại trang chủ của chúng tôi và những trang web khác có thể bị giới hạn và một số tính năng có thể sẽ không hoạt động như dự định.

Thông tin từ các nguồn của bên thứ ba

Chúng tôi có thể nhận được thông tin của bạn từ các nguồn khác và thêm chúng vào thông tin tài khoản của chúng tôi.

Chúng tôi có tiết lộ thông tin nhận được cho bên thứ ba không?

Thông tin về khách hàng cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi và các thông tin sẽ không được bán cho bất kỳ người nào khác. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin khách hàng theo mô tả dưới đây và với các công ty con của chúng tôi.

Các bên được cấp giấy phép

Catalyst Toàn Cầu làm việc chặt chẽ với các bên được cấp giấy phép và các cơ sở kinh doanh liên kết. Những doanh nghiệp này vận hành các sản phẩm của Catalyst theo giấy phép từ Catalyst Toàn Cầu và chúng tôi có thể thay mặt những doanh nghiệp này cung cấp các dịch vụ hoặc bán các sản phẩm. Chúng tôi có quyền chia sẻ thông tin giữa các bên được cấp giấy phép.

Các nhà cung cấp dịch vụ

Thông tin chỉ được cung cấp cho các bên thứ ba thay mặt chúng tôi thực hiện các dịch vụ và trách nhiệm. Các nhà cung cấp dịch vụ này cần có thông tin về bạn và doanh nghiệp của bạn nhằm mang lại dịch vụ tốt nhất có thể.

Mặc dù Catalyst Toàn Cầu và các bên được cấp giấy phép có thể truy cập thông tin nhận dạng cá nhân của bạn vì những mục đích nêu trên, nhưng họ không thể dùng những thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào khác và bắt buộc phải xử lý thông tin của bạn một cách phù hợp với Luật Bảo vệ Dữ liệu.

Khuyến mãi, tiếp thị, thư thông báo điện tử

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cho việc phân tích tiếp thị nội bộ, ví dụ như để đánh giá các xu hướng giữa những người sử dụng dịch vụ hoặc để ước tính lưu lượng truy cập vào những trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin nhận dạng cá nhân để liên lạc chia sẻ với bạn về những sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cũng như của những công ty con, chi nhánh và công ty mẹ hay bất kỳ doanh nghiệp liên quan nào. Bạn sẽ có thể chọn nhận hoặc không nhận những thông tin liên lạc này khi bạn cung cấp lần đầu thông tin nhận dạng cá nhân cho chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ những thông tin không dùng để nhận dạng cá nhân với các bên khác, chẳng hạn như các nhà quảng cáo, dưới dạng ẩn danh tổng hợp, có nghĩa là những thông tin đó sẽ không chứa bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào của bạn.

Chúng tôi sẽ không đồng ý cho các tổ chức được chọn gửi những thông tin khuyến mãi và quảng cáo cho bạn mà không có sự cho phép của bạn. Trong trường hợp bạn cho phép, xin vui lòng lưu ý rằng những tổ chức này phải được lựa chọn cẩn thận và sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản trong điều mục này.

Hình ảnh, chứng thực, nghiên cứu tình huống và các khoản khác

Những thông tin bạn đăng tải hoặc thông qua những phạm vi công cộng của trang web nói chung được truy cập và có thể được thu thập cũng như sử dụng bởi những người khác và có thể nhận được liên lạc từ những người khác. Người dùng trang web được khuyến khích thận trọng trong việc cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân của bản thân họ trong những phạm vi công cộng của trang web này.

Bán và chuyển nhượng

Trong trường hợp bán, sáp nhập, hợp nhất, thay đổi quyền hành, chuyển nhượng tài sản thực tế, tái tổ chức hoặc thanh lý, chúng tôi có thể chuyển giao, sang nhượng hoặc chỉ định cho các bên thứ ba những thông tin liên quan đến mối quan hệ của bạn và chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn những thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn đã cung cấp và các thông tin liên quan đến liên hệ giữa bạn và chúng tôi.

Nghĩa vụ pháp lý

Chúng tôi có thể bị bắt buộc tiết lộ thông tin mà bạn cung cấp theo yêu cầu của pháp luật với niềm tin có thiện ý rằng hành động này được yêu cầu bởi luật pháp, để tuân theo quy trình pháp lý hoặc để bảo vệ quyền lợi, tài sản và lợi ích của chúng tôi cũng như lợi ích của khách hàng hoặc người dùng trang web và công chúng.

Thông tin của bạn có an toàn không?

Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn một môi trường an toàn trong suốt quá trình lưu trữ và chuyển giao thông tin nhận dạng cá nhân của bạn.

Chúng tôi đã tạo ra các biện pháp an toàn trên phương diện vật lý, điện tử và thủ tục phù hợp để thu thập, lưu trữ và tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn. Mặc dù chúng tôi sử dụng những hệ thống an ninh kỹ thuật tiên tiến nhất hiện có, các nhà cung cấp an ninh bảo mật của chúng tôi vẫn không thể đảm bảo an toàn từ việc truy cập trái phép của các bên thứ ba.

Những thay đổi trong điều mục này

Điều mục này sẽ thay đổi để phù hợp với những phương diện kinh doanh thay đổi liên tục của chúng tôi. Những thay đổi như vậy sẽ được đăng tải trên trang này và chúng tôi khuyến nghị bạn nên thường xuyên kiểm tra trang chủ của chúng tôi để xác nhận những thông tin mà chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng thông tin và chúng tôi sẽ tiết lộ những thông tin đó trong trường hợp nào.

Kiểm tra thông tin chi tiết của bạn

Nếu bạn muốn kiểm tra những thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn, sửa đổi thông tin, yêu cầu gỡ bỏ thông tin hoặc có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến điều mục trên, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Google Analytics

Xin vui lòng lưu ý rằng chúng tôi sử dụng Google Analytics để theo dõi những hoạt động của trang web này. Để biết thêm thông tin về cách Google thu thập và xử lý dữ liệu, vui lòng tham khảo Cách Google sử dụng dữ liệu khi bạn truy cập những trang web của các bên đối tác hoặc ứng dụng.