Điều khoản sử dụng

Điều Khoản & Điều Kiện Trang Web

Các Trang web (như được định nghĩa dưới đây) được cung cấp cho bạn, khách hàng, bởi Catalyst Toàn cầu. Việc bạn sử dụng bất kỳ Trang web nào và/hoặc sự chấp nhận của bạn với Điều khoản & Điều kiện Trang web này, bao gồm Tuyên Bố An Ninh và Bảo Mật của chúng tôi cấu thành sự đồng ý của bạn với tất cả các điều khoản, điều kiện và các tuyên bố thuộc về các Trang web. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản & Điều kiện của Trang web này, bạn sẽ không được phép sử dụng Trang web này và phải rời khỏi Trang web ngay lập tức. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi Điều khoản & Điều kiện bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước và theo tùy ý của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm xem lại trang này để biết thông tin cập nhật có hiệu lực từ khi được đăng. Trang này được tạo bởi Catalyst Toàn Cầu và các bên được cấp phép, công ty con, chi nhánh, công ty mẹ và bất kỳ doanh nghiệp liên quan nào được nhắc đến trong Điều khoản & Điều kiện Trang web như 'Catalyst Team Building', 'Catalyst Toàn cầu', 'chúng tôi', 'chúng tôi' hay 'của chúng tôi'.

Định Nghĩa

Trong thỏa thuận này, trừ khi ý định trái ngược xảy ra:

  • 'Quyền sở hữu trí tuệ' có nghĩa là bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu và các quyền theo luật định khác và bất kỳ thông luật hoặc các quyền bình đẳng bảo vệ doanh nghiệp hoặc uy tín cá nhân hoặc thông tin mật;
  • 'Trang web' có nghĩa là bất kỳ Trang web nào;
  • 'Trang web' có nghĩa là các trang web Internet được tìm thấy tại www.catalystglobal.com, www.catalystteambuilding.co.uk và bao gồm tất cả các trang web được đính kèm theo đó và các trang web khác như chúng tôi kết hợp.

Quyền

Tất cả các quyền trong tất cả các tài liệu và nội dung (bao gồm, nhưng không giới hạn, Quyền sở hữu trí tuệ, văn bản, hình ảnh, trang web, âm thanh, phần mềm (bao gồm, mã, giao diện và cấu trúc trang web) và video, và giao diện, thiết kế và biên tập) được truy cập tại hoặc bao gồm Trang web này thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc bên cấp phép của chúng tôi. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn chỉ được phép sử dụng tài liệu và/hoặc nội dung như đã nêu trong Điều khoản & Điều kiện Trang web hoặc nếu không, phải được sự cho phép bằng văn bản rõ ràng từ phía chúng tôi hoặc các bên cấp phép, và rằng bạn không được sao chép, tái bản, truyền tải, sử dụng công khai, phân phối, khai thác thương mại, chỉnh sửa, dịch, sửa đổi, sắp xếp lại, hợp nhất, chia sẻ hoặc cung cấp cho bất kỳ người nào, hoặc tạo ra các bộ tài liệu hoặc nội dung phái sinh dựa trên đó.

Sở Hữu Trí Tuệ

Chúng tôi là chủ sở hữu và/hoặc được phép sử dụng tất cả các Quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm nhưng không giới hạn các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bằng sáng chế, bản quyền, quyền cơ sở dữ liệu và tất cả các Quyền sở hữu trí tuệ khác) xuất hiện trên hoặc chứa trong Trang web, trừ khi có chỉ định khác. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc sử dụng trang Web không cấp bất cứ quyền sử dụng nào cho bạn hoặc quan tâm đến bất kỳ Quyền sở hữu trí tuệ nào trên Trang web. Ngoại trừ các Điều khoản & Điều kiện Trang Web này, bất kỳ việc sử dụng hoặc tái bản các Quyền sở hữu trí tuệ như vậy bởi bạn đều bị nghiêm cấm và làm như vậy là vi phạm các điều khoản này và có thể vi phạm Quyền sở hữu trí tuệ của các bên thứ ba hoặc Quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi.

Sao Chép

Bạn có thể xem Trang web này và in bản cứng nội dung, thông tin hoặc tài liệu xuất hiện trên Trang web đối với mục đích sử dụng hợp pháp, cá nhân và phi thương mại. Bạn đồng ý không sao chép, sửa đổi, tải về và tái bản, truyền tải, sử dụng công khai, phân phối, điều chỉnh, dịch, sửa đổi, sắp xếp lại, hợp nhất, lưu trữ, buôn bán, chia sẻ hoặc cung cấp cho bất kỳ người nào, bất kỳ nội dung, thông tin hoặc tài liệu, hoặc sử dụng chúng cho bất kỳ mục đích thương mại nào. Tất cả các quyền khác được bảo lưu.

Hành Vi

Bạn không được và không được cố gắng để:

(a) Sử dụng Trang web theo bất kỳ cách nào gây ra, hoặc có thể gây ra, Trang web hoặc truy cập vào Trang web bị gián đoạn, hư hỏng và tiến hành kém hiệu quả hoặc tính hiệu quả như vậy hoặc các chức năng của Trang web bị hư hại;

(b) Cho phép bất kỳ người nào khác thực hiện bất kỳ hành động nào, nếu hành động đó do bạn thực hiện, vi phạm bất kỳ Quyền sở hữu trí tuệ của Catalyst Toàn cầu hoặc các bên cấp phép của nó;

(c) Đảo ngược, dịch ngược, tách rời, sửa đổi, dịch, hoặc phát hiện mã nguồn của bất kỳ ứng dụng phần mềm nào tạo thành một phần của Trang web;

(d) Thu thập hoặc sao chép bất kỳ phần mềm nào trên Trang web vì bất kỳ lý do gì (bản sao tạm thời để tạo điều kiện cho một quy trình tính toán kỹ thuật ngoại trừ);

(e) Hack, thâm nhập hoặc bằng cách nào khác làm nguy hại đến Trang web;

(f) Tạo ra trách nhiệm cho chúng tôi hoặc làm chúng tôi thất thoát (toàn bộ hoặc một phần) các dịch vụ của các ISP hoặc các nhà cung cấp khác của chúng tôi;

(g) Chứa bất kỳ virus máy tính, virus macro, Trojan horse, worm hoặc bất cứ thứ gì khác được thiết kế để can thiệp vào, làm gián đoạn hoặc làm ngắt quãng các quy trình hoạt động bình thường của máy tính hoặc để lén lút ngăn chặn, truy cập mà không có sự cho phép hoặc trục lợi bất kỳ hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin cá nhân;

(h) Cản trở hoặc giới hạn chúng tôi tuân thủ bất kỳ quy tắc ngành có thể áp dụng hoặc lệnh của Tòa.

Bạn phải hiểu rằng bạn, không phải Catalyst Toàn cầu, cũng không phải là các bên được cấp phép, và chịu trách nhiệm về tất cả các thông tin điện tử và nội dung được gửi từ máy tính của bạn đến chúng tôi và bạn phải sử dụng Trang web này cho các mục đích hợp pháp.

Ngoài ra, bạn không được làm bất cứ điều nào sau đây:

1. Sử dụng trang Web hoặc bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi vì bất kỳ mục đích không đúng đắn, trái pháp luật hoặc phi đạo đức, gây phiền phức bằng việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc làm cho hoạt động Dịch vụ của chúng tôi bị nguy hại và suy giảm;

2. Sử dụng trang Web này hoặc bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi để tạo, lưu trữ hoặc truyền tải (cho dù là trong phòng trò chuyện trực tiếp, trên bảng thông báo hoặc bằng cách khác) bất kỳ tài liệu nào phỉ báng, công kích, hoặc khiêu dâm hoặc tham gia vào các hoạt động có thể xúc phạm người khác trên cơ sở chủng tộc, tôn giáo, tín ngưỡng hoặc giới tính;

3. Sử dụng trang Web hoặc bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi để gây hại hoặc cố gắng gây hại cho những người (bao gồm những người dưới 18 tuổi) theo bất kỳ cách nào;

4. Sử dụng trang Web hoặc bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi để tạo, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu nào đe dọa hoặc khuyến khích các tổn hại về thân thể hoặc phá hủy tài sản hoặc có thể cấu thành tội hình sự hoặc gây ra các trách nhiệm dân sự;

5. Sử dụng Trang web hoặc bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi để tạo, lưu trữ hoặc truyền tải tài liệu vi phạm Quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền, thương hiệu, bằng sáng chế, bí mật kinh doanh hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác) của bất kỳ bên nào khác;

6. Sử dụng Trang web hoặc bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi để tạo, lưu trữ hoặc truyền tải các tài liệu quảng cáo không được yêu cầu đến những người dùng khác;

7. Sử dụng Trang web hoặc bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi để tạo, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu nào công kích người khác; phỉ báng, lạm dụng, quấy rối, sách nhiễu, đe dọa hoặc xâm phạm các quyền hợp pháp (như quyền bảo mật và quyền công khai) của người khác, hoặc sử dụng Trang web hoặc bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi để đưa ra các đề nghị gian lận để bán hoặc mua các sản phẩm, đồ vật hoặc dịch vụ cho bất kỳ người nào khác;

8. Thêm, xóa hoặc sửa đổi thông tin nhận diện các thông tin tiêu đề trên mạng bằng cách cố gắng lừa đảo hoặc lừa dối;

9. Sử dụng Trang web hoặc bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi để truy cập, hoặc cố gắng truy cập, tài khoản của người khác hoặc để thâm nhập, hoặc cố gắng thâm nhập, các biện pháp bảo mật của các bên thứ ba, phần mềm máy tính, phần cứng, hệ thống truyền thông điện tử, hoặc các hệ thống viễn thông;

10. Sử dụng Trang web hoặc bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi để thu thập, hoặc cố gắng thu thập, thông tin cá nhân về các bên thứ ba mà không có sự nhận biết hoặc sự chấp thuận của họ hoặc tham gia vào rút trích nội dung trang web, rút trích nội dung cơ sở dữ liệu hoặc bất kỳ hoạt động nào khác nhằm mục đích có được danh sách người dùng hoặc các dữ liệu khác;

11. Sử dụng Trang web hoặc bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi cho bất kỳ hoạt động nào gây ảnh hưởng bất lợi đến khả năng của người hoặc hệ thống khác để sử dụng Trang web hoặc bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi, hoặc Internet nói chung, bao gồm việc tải lên các tập tin chứa virus, các tập tin bị hỏng, hoặc bất kỳ các phần mềm hoặc các chương trình tương tự có thể làm gây hại đến hoạt động máy tính của người khác;

12. Bán lại, sử dụng lại hoặc phân phối lại bất kỳ phần nào của Trang web hoặc bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản từ phía chúng tôi;

13. Vào bất kỳ thời điểm nào trong khi bạn đang sử dụng Trang web hoặc bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi, mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào hoặc sử dụng hoặc cung cấp tên giả hoặc tên mà bạn không được phép sử dụng.

14. Sử dụng Trang web hoặc bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi vì các mục đích gian lận hoặc gửi, sử dụng hoặc sử dụng lại bất kỳ tài liệu nào vi phạm, gây tổn hại đến các bên thứ ba hoặc bao gồm hoặc chứa virus phần mềm, vận động chính trị, chào hàng thương mại, thư dây chuyền, thư hàng loạt hoặc bất kỳ 'thư rác' nào, hoặc gây phiền toái, bất tiện hoặc những lo lắng không cần thiết.

Danh sách này chỉ dùng để cung cấp các ví dụ về việc lạm dụng Trang web và Dịch vụ của chúng tôi và không phải là danh sách duy nhất về hành vi trái phép. Nếu bạn vi phạm bất kỳ yêu cầu nào hoặc nếu chúng tôi xác định được rằng hành vi của bạn là lạm dụng Trang web hoặc bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi, chúng tôi có thể hạn chế, đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web và bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi mà không cần thông báo trước cho bạn. Tất cả người dùng đồng ý tuân thủ các quy tắc của nước sở tại liên quan đến các hành vi trực tuyến và nội dung có thể chấp nhận được. Người dùng cũng đồng ý tuân thủ bất kỳ quy tắc áp dụng nào liên quan đến việc xuất bất kỳ dữ liệu nào từ bất kỳ quốc gia nào.

Hình ảnh, lời chứng thực, nghiên cứu tình huống và những nội dung khác

Người dùng được Catalyst Toàn cầu ủy quyền hoặc các bên được cấp phép có thể đóng góp các bức ảnh, lời chứng thực, nghiên cứu tình huống và các nội dung khác đến các trang web Catalyst và bất kỳ người sử dụng trang web nào đều có thể gửi thông tin liên lạc; và đưa ra các đề xuất, ý tưởng, nhận xét, câu hỏi hoặc các thông tin khác, miễn là nội dung không bất hợp pháp, khiêu dâm, lạm dụng, đe dọa, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư, xâm phạm Sở hữu trí tuệ. Các quyền, hoặc gây tổn hại cho các bên thứ ba, hoặc gây phản cảm và không bao gồm hoặc chứa virus phần mềm, vận động chính trị, chào hàng thương mại, thư dây chuyền, thư hàng loạt, hoặc bất kỳ dạng 'thư rác' nào. Bạn không được sử dụng địa chỉ e-mail giả mạo, mạo nhận bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào, hoặc nói cách khác là lừa dối về nguồn gốc của bất kỳ nội dung hoặc danh tính của bạn. Chúng tôi bảo lưu quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ) để xóa hoặc chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào vào bất cứ lúc nào theo quyết định của chúng tôi và không cần thông báo trước cho bạn.

Nếu bạn đăng nội dung hoặc gửi tài liệu lên Trang web, và trừ khi chúng tôi có quy định khác, bạn cấp cho chúng tôi quyền không độc hữu, không phải trả tiền bản quyền, vĩnh viễn, không thể hủy ngang, và có thể cấp giấy phép phụ đầy đủ (thông qua nhiều cấp) để sử dụng, tái bản, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch, tạo ra các bản phái sinh dựa theo đó, phân phối, và trưng bày nội dung và/hoặc tài liệu như vậy trên toàn thế giới bằng bất kỳ phương tiện nào hiện đang được biết đến hoặc chưa được biết đến nhưng trở nên phổ biến. Bạn cho phép chúng tôi và các bên được cấp phép phụ của chúng tôi quyền sử dụng tên mà bạn gửi liên quan đến bất kỳ nội dung nào như vậy, trong trường hợp chúng tôi làm như vậy. Bạn đồng ý từ bỏ quyền được xác định là tác giả của nội dung đó và quyền phản đối đối với việc xử lý các nội dung xúc phạm . Bạn cũng từ bỏ hoặc chấp thuận cho chúng tôi tham gia vào hành vi vi phạm bất kỳ quyền tinh thần nào mà bạn có trong nội dung và đảm bảo với chúng tôi rằng giấy phép và sự chấp thuận trong cùng một điều khoản đã được nhận từ bất kỳ bên thứ ba nào sở hữu bản quyền hoặc là người tạo ra tất cả hoặc một phần của nội dung đó. Bạn đồng ý thực hiện tất cả các hành động khác cần thiết để hoàn thiện bất kỳ các quyền nào ở trên mà bạn đã cấp cho chúng tôi, bao gồm việc chấp hành các hành vi và tài liệu theo yêu cầu của chúng tôi.

Bạn đại diện và đảm bảo rằng:

(a) Bạn sở hữu hoặc nói cách khác là bạn kiểm soát tất cả các quyền đối với nội dung hoặc tài liệu mà bạn đăng lên Trang web;

(b) Vào ngày mà nội dung hoặc tài liệu đó được nộp:

(i) nội dung và tài liệu là chính xác;

(ii) việc sử dụng nội dung và tài liệu mà bạn cung cấp không vi phạm bất kỳ chính sách hoặc nguyên tắc nào của Catalyst Toàn cầu có thể áp dụng hoặc Điều khoản & Điều kiện Trang web này

(iii) việc sử dụng nội dung và tài liệu mà bạn cung cấp sẽ không gây ra thiệt hại cho bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào (bao gồm nội dung hoặc tài liệu không mang tính phỉ báng).

Trang web này có thể chứa hình ảnh, lời chứng thực, nghiên cứu tình huống và các nội dung khác ('Nội dung người dùng'). Chúng tôi không tích cực theo dõi việc sử dụng bất kỳ 'Nội dung người dùng' nào có trên Trang web. Tương tự như vậy, chúng tôi không kiểm soát biên tập nội dung của bất kỳ trang web thuộc bất kỳ bên thứ ba nào, truyền thư điện tử, tin nhắn văn bản, nhóm tin, bảng tin, phòng chat hoặc tài liệu khác được tạo ra hoặc có thể truy cập qua hoặc thông qua Trang web. Do đó, bạn có thể được tiếp xúc với nội dung trên Trang web hoặc trên các Trang web có thể truy cập qua hoặc thông qua Trang web mà bạn nhận thấy bị công kích hoặc phản đối. Tuy nhiên, chúng tôi bảo lưu quyền giám sát ‘Nội dung người dùng’ nào có trên Trang web và để loại bỏ bất kỳ nội dung nào tùy theo ý riêng của chúng tôi cấu thành việc lạm dụng ‘Nội dung người dùng’ và có thể bị hạn chế, đình chỉ hoặc chấm dứt việc sử dụng ‘Nội dung người dùng’ hoặc Trang web của bạn theo ý của chúng tôi.

(Những) ý kiến của người sử dụng hoặc ‘Nội dung người dùng’ khác không phải là (những) ý kiến của Catalyst Toàn cầu hoặc các bên được cấp phép. Bất kỳ tuyên bố, lời khuyên và ý kiến của những người như vậy chỉ là của những người tham gia như vậy. Chúng tôi không thừa nhận hoặc sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào hoặc không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tuyên bố, lời khuyên hoặc ý kiến nào.

Không Bảo Đảm

Chúng tôi (và công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, viên chức, giám đốc, đại lý và nhân viên của chúng tôi) không đảm bảo quyền truy cập liên tục, không bị gián đoạn hoặc an toàn vào Trang web hoặc bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi, và hoạt động của Trang web có thể bị can thiệp bởi nhiều yếu tố ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Trang web và Dịch vụ của chúng tôi được cung cấp "nguyên trạng" và như là khi sẵn có, và trong phạm vi luật pháp cho phép, chúng tôi loại trừ tất cả các bảo đảm ngụ ý, các điều kiện hoặc các điều khoản khác, cho dù có ngụ ý theo quy định hoặc không, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ điều khoản nào về kỹ năng và lo ngại hoặc tính kịp thời của việc thực hiện

Tất cả các điều khoản, điều kiện và bảo đảm ngụ ý (cho dù là theo luật định hay không) được loại trừ khỏi việc sử dụng Trang web và cung cấp Dịch vụ của chúng tôi.