Câu chuyện thành công của khách hàng

Situation Room with BNZ
Đánh giá hiệu quả " The Situation Room' của BNZ

Bank of New Zealand đã tham gia vào hoạt động " The Situation Room" - trải nghiệm mang tính mô phỏng kinh doanh được sử dụng trong "assessment centre" như một phần trong quy trình tuyển dụng nhân sự nội bộ của họ.

Xem thêm

Tổng hợp câu chuyện khách hàng