Chris Grossick

Chris Grossick

Nâng cao doanh thu và lợi nhuận một cách chiến lược

LinkedIN: Chris Grossick

Tôi đã đề xuất nhiều giải pháp mang tầm cỡ thế giới nhằm nâng cao doanh thu và lợi nhuận đối với một loạt các loại sản phẩm cho nhiều doanh nghiệp quốc tế hàng đầu.

Việc đề xuất này được thực hiện thông qua các hình thức như sau:

  • phát triển chiến lược thương mại và bán hàng; thực hiện thay đổi
  • sự nhạy bén mang tính thương mại mạnh mẽ trong phát triển sản phẩm; thực hành tốt nhất trong việc tìm nguồn cung ứng, bán hàng và thương lượng mua hàng
  • xây dựng và phát triển đội ngũ dựa trên các chức năng và nền văn hóa khác nhau
  • tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc đổi mới trong việc lập kế hoạch, hậu cần và quản lý chất lượng

Tác giả bài viết