Tình huống

Hoàn cảnh và lịch trình của hoạt động team building có ảnh hưởng lớn đến các loại hình hoạt động. Từng hoàn cảnh sẽ có các yêu cầu cụ thể. Vì vậy, các sự kiện nên được thiết kế phù hợp với người chơi để đạt được hiệu quả tốt nhất. Bạn có thể tìm thấy các hoạt động phù hợp với sự kiện trong phần Danh mục chương trình của Catalyst Việt Nam