Hoạt động xây dựng đội ngũ không có chất thải

Được đăng vào {Ngày}

Văn phòng của tổ chức đối thoại toàn cầu hàng đầu tại Hồng Kông, Quỹ Quốc Tế Bảo Vệ Thiên Nhiên (WWF) đã tham gia vào chương trình giảm phát thải khí CO2 và sự kiện âm nhạc BeatsWork tái sử dụng các vật liệu cũ tại Music Farm diễn ra ở Hồng Kông. Với h

Danh sách khách hàng đã thực hiện