AIESEC Ban tặng

Được đăng vào { Ngày} bởi {Tác giả}

AIESEC nguyên bản là viết tắt của Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales (tiếng Pháp có nghĩa là Tổ chức Quốc tế của Sinh viên Ngành Khoa học Kinh tế và Thương mại) tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên q

Danh sách khách hàng đã thực hiện