Tinh Thần Cạnh Tranh

Có được sự cân bằng hợp lý về cạnh tranh lành mạnh nhằm thúc đẩy sự thành công trong đội ngũ của bạn.

competitive spirit

Sự cạnh tranh khiến mọi người cố gắng làm hết sức mình để có thể thành công, tuy nhiên, nó có thể dẫn đến tâm lý tiêu cực hướng đến cái tôi làm suy yếu và phá hủy các mục tiêu của đội ngũ cũng như văn hóa công ty.

Các nhà quản lý bán hàng có năng lực thường tạo ra một nền văn hóa chiến thắng và thúc đẩy. Họ chọn những cá nhân có khả năng cạnh tranh, các cá nhân luôn hướng đến sự thành công và giúp họ hiểu cách họ đang thể hiện liên quan như thế nào đến đồng nghiệp của họ. Họ tạo ra một môi trường để thử thách các cá nhân cạnh tranh lẫn nhau. Luôn tìm cách để họ có thể thể hiện tốt nhất, nhưng với sự tự do bước ra khỏi vùng thoải mái và phấn đấu để cải thiện cá nhân nhằm đạt được mục tiêu ngày càng cao hơn.

Đảm bảo một môi trường cạnh tranh lành mạnh, tập trung sự chú ý và tạo ra quyền sở hữu cá nhân của các mục tiêu trong bức tranh lớn toàn đội ngũ. Tìm cách khuyến khích các cá nhân nhằm làm hài hòa các mục tiêu cá nhân với các mục tiêu của công ty. Tuyên dương đội ngũ thành công cũng như các cá nhân xuất sắc. Khuyến khích cá nhân chia sẻ các mục tiêu cá nhân cũng như chuyên môn của họ với nhóm để họ có thể xem xét và thấu hiểu lẫn nhau như những cá nhân, tuyên dương các cá nhân thành công và biết cách giúp đỡ lẫn nhau để đạt được mục tiêu chung.

Các hoạt động xây dựng đội ngũ là cách tuyệt vời để làm bật lên môi trường cạnh tranh và mang đến các thử thách vui nhộn vào văn hóa công ty. Hãy xem qua các hoạt động xây dựng đội ngũ cạnh tranh góp phần khuyến khích tinh thần cạnh tranh theo một cách vui tươi và năng động. Bạn đang tìm kiếm một thứ gì khác? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi.

Các chương trình phổ biến.
Cần hỗ trợ tư vấn? Lựa chọn khác?

Liên hệ

Related Articles