Quản lý rủi ro

Cách tiếp cận có kế hoạch và tích cực đối với rủi ro tiềm ẩn đưa các đội vào việc giải quyết rủi ro đến với sự thay đổi.

risk management

Quản lý rủi ro là dự báo và đánh giá rủi ro và xác định các thủ tục để tránh hoặc giảm thiểu tác động. Rủi ro được giảm bớt đi bằng các quy trình và chính sách được xác định rõ ràng bao gồm vai trò và trách nhiệm liên đới. Điều đó cũng đòi hỏi nguồn lực tương xứng và đào tạo liên tục để đưa ra kế hoạch quản lý rủi ro.

Ở cấp độ dự án, kinh nghiệm cho thấy điều đó khi tất cả các thành viên trong nhóm tham gia vào việc xác định và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn, khi rủi ro phát sinh riêng lẻ sẽ có cảnh giác nhiều hơn với việc nhận rõ và quản lý chúng. Điều này tăng thêm lợi ích của việc giảm nguy cơ rủi ro, tình huống có thể làm suy giảm tư duy sáng tạo và đổi mới. Các trò chơi đào tạo lãnh đạo khuyến khích những người chỉ huy phát triển các chiến lược để tạo ra một môi trường cân bằng về rủi ro nhằm thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo trong đội của họ. Và kết quả là những người chỉ đạo có thể chọn sử dụng các trò chơi xây dựng nhóm thực nghiệm mô phỏng tình huống trong đó có rủi ro tiềm ẩn nhằm nâng cao nhận thức và cách tiếp cận sáng tạo để quản lý rủi ro cho đội của họ. Trong môi trường học tập không có sự xung đột và căng thẳng, các cá nhân có thể nâng cao kỹ năng của họ trong việc xác định rủi ro và áp dụng sự trao đổi thông tin và các chiến lược rõ ràng để quản lý. Họ trở nên quen thuộc với rủi ro tiềm ẩn và học cách nắm bắt rủi ro không cần phải né tránh. Những kỹ năng đã được học này có thể được thảo luận và áp dụng vào các tình huống đời sống thực tế.

Các chương trình phổ biến.
Cần hỗ trợ tư vấn? Lựa chọn khác?

Liên hệ

Related Articles