Tư Duy Thiết Kế

Tư Duy Thiết Kế được xem là một quá trình tương tác, tìm kiếm thông tin, đưa ra các giả định, để đưa ra các chiến lược thay đổi phù hợp.

Design Thinking

Duy Thiết Kế được xem một quá trình tương tác, tìm kiếm thông tin để hiểu được yêu cầu của khách hàng, đưa ra các giả định, xem xét lại các vấn đề để đưa ra các chiến lược thay đổi phù hợp. Với các hiểu biết đầu tiên sẽ chưa giúp chúng ta đưa ra được các giải pháp hoàn hảo, nhưng dựa vào Duy Thiết Kế, các thông tin ban đầu sẽ nền tảng để chúng ta đưa ra các giải pháp xử vấn đề. Đây một trong các phương pháp duy làm việc cũng như phương pháp thực hành cần luyện tập.

Duy Thiết Kế xoay quanh việc tìm hiểu nhu cầu của khách hàng để thiết kế sản phẩm hoặc các dịch vụ phù hợp cho họ. Điều này giúp chúng ta thể quan sát, đồng cảm với các mục tiêu của khách hàng. Duy Thiết Kế cũng giúp ích cho chúng ta trong việc đặt câu hỏi: đặt câu hỏi về vấn đề, đặt câu hỏi các giả thuyết, đặt câu hỏi để làm các hàm ý. Chúng rất hữu ích trong việc giải quyết các vấn đề chưa ràng bằng cách khoanh vùng lại vấn đề, lấy con người làm trung tâm, tạo ra nhiều ý tưởng trong các buổi thảo luận nhóm áp dụng các phương pháp thực hành kiểm tra. Duy Thiết Kế cũng còn được áp dụng trong các thí nghiệm: phác thảo, đưa ra ý tưởng, kiểm tra thử nghiệm các ý tưởng.

Đánh giá nguồn lực

Duy Thiết Kế cũng được áp dụng trong quá trình Đánh giá Nguồn lực tại doanh nghiệp, một cách tiếp cận để đạt được lợi thế cạnh tranh thông qua việc tìm kiếm các nguồn lực bên trong doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh thay tìm kiếm môi trường cạnh tranh. Nếu một nguồn lực thể hiện thuộc tính trong VRIO, thì nguồn lực đó thể được sử dụng để giúp doanh nghiệp đạt được duy trì các lợi ích cạnh tranh.Khung phân tích VRIO được tạm định nghĩa ( chưa được xác đáng lắm) : giá trị ? quý hiếm không ? đáng để học hỏi theo không ?

Vai trò của Duy Đột Phá trong duy Thiết kế

Để s dụng nguồn lực theo khung phân tích VRIO hoặc các nguồn lực lợikhác thì tổ chức đều đỏi hỏi tính đột phá. Việc sử dụng duy đột phá để xây dựng duy đột khác biệt hoặc độc đáo trong việc kết hơp các nguồn lực lại để đạt được hiệu quả tốt hơn đạt được các lợi thế cạnh tranh.

Sự đổi mới bản việc đổi mới từ những điều đơn giản nhất, khiến cho những thứ giá trị thấp trở nên giá trị hơn. Khi hàng hóa trở nên khan hiếm, con người buộc phải chuyển sang khai thác các nguồn tài nguyên tự nhiên dồi dào khácbằng sự khéo léo của con người, đồng thời sử dụng chúng để giải quyết vấn đề.

Tính linh hoạt khả năng thích nghi hai yếu tố rất cần trong cho duy này. Tính nhanh nhẹn có tác dụng lớn trong quá trình giúp các đội phản ứng lại các phản hồi trong dự án của mình một cách nhanh chóng, điều này tạo ra hội để đánh giá hướng đi của dự án trong trong khi chu kỳ phát triển.

Trong duy Thiết kế, quá trình sáng tạo sự đột phá sẽ không điểm dừng. vậy, bạn cần thay đổi sản phẩm, ý tưởng của mình khi thị trường thay đổi. khi thị trường luôn thay đổi, bạn sẽ không bao giờ điểm dừng cho bất kỳ sản phẩm nào.

Các chương trình phổ biến.
Cần hỗ trợ tư vấn? Lựa chọn khác?

Liên hệ

Related Articles