Quản lý sự thay đổi

Quản lý sự thay đổi hiệu quả yêu cầu cam kết của tất cả các bên hữu quan.

managing change in an organisation

Môi trường kinh doanh không ngừng thay đổi với sự cạnh tranh toàn cầu cao đòi hỏi các doanh nghiệp hiệu quả phải linh hoạt trong tình trạng thay đổi. Các nhà lãnh đạo liên quan cần có kế hoạch chiến lược cho sự thay đổi này. Hơn nữa, kể từ khi thay đổi cuối cùng được thực hiện bởi các hành động của nhân viên, một sự hiểu biết sâu sắc về văn hóa, giá trị, con người và cách vận hành của công ty là khẩn thiết. Sự thay đổi chắc chắn gây ra sự không chắc và đối kháng ở các cá nhân ở tất cả các cấp của một doanh nghiệp. Đạt được sự hiểu biết và cam kết của lãnh đạo và các bên liên quan chính sẽ cho phép họ được thuyết phục về nhu cầu thay đổi và trang bị hỗ trợ mọi người trong đội thông qua quá trình thay đổi.

Trong suốt quá trình thay đổi, sự trao đổi thông tin rõ ràng và thiết thực được định thời lượng tốt và liên tục có tầm quan trọng quyết định đối với sự thành công của việc thay đổi. Chương trình thay đổi cần phải được đánh giá và điều chỉnh liên tục. Mọi người là người có khuynh hướng bị chi phối bởi thói quen. Điều quan trọng là những người chống đối phải im lặng hoặc bị loại bỏ. Khen thưởng và công nhận các đội và cá nhân tăng cường giá trị thay đổi bao quát rõ ràng và khắc phục sự nghiện đối với hiện trạng.

Các chương trình phổ biến.
Cần hỗ trợ tư vấn? Lựa chọn khác?

Liên hệ

Related Articles