Sự Hợp Tác

Sự lựa chọn có ý thức để trao đổi thông tin và nguồn lực có liên quan để hỗ trợ người khác.

three people cooperating to create a dragons head in Catalyst teambuilding activity Dragons Squad

Sự hợp tác đóng vai trò quan trọng trong các mạng lưới mà các cá nhân trao đổi thông tin và nguồn lực có liên quan nhằm hỗ trợ để đạt được các mục tiêu của nhau hơn là mục tiêu được chia sẻ. Kết quả là có thể đạt được một điều gì đó mới mẻ, nhưng nó sinh ra từ cá nhân, không phải sinh ra từ nỗ lực của một nhóm tập thể.

Hợp tác là việc chia sẻ thông tin và nguồn lực liên quan khi công việc đã được phân chia giữa mọi người để mỗi người chịu trách nhiệm giải quyết một khía cạnh nào đó của một nhiệm vụ chung. Trong trường hợp làm việc nhóm mà các cá nhân đang hoàn thành những nhiệm vụ riêng biệt, thì hợp tác là sự lựa chọn để trao đổi thông tin và nguồn lực liên quan để hỗ trợ người khác. Trường hợp có nhiều nhóm thực hiện nhiều công việc riêng biệt để hướng đến một nhiệm vụ chung, thì các nhóm có thể lựa chọn chia sẻ ý tưởng và tài liệu để hỗ trợ một nhóm khác hoàn thành nhiệm vụ của họ.

Các hoạt động xây dựng nhóm tạo môi trường thuận lợi để mọi người nhận ra và đánh giá cao thế mạnh của các đồng nghiệp của mình. Trò chơi học tập thử nghiệm mô phỏng các kịch bản cộng tác, mà đòi hỏi tất cả thành viên của một nhóm cần nhận ra thế mạnh của bản thân và cần tham gia vào một tình huống vui vẻ và thoải mái. Kết quả là những người tham gia sẽ nhận thức được việc phải suy nghĩ về kinh nghiệm xây dựng nhóm lâu dài trong tương lai khi họ tham gia hợp tác trong các dự án thực tế tại nơi làm việc.

Đây là một loạt các chương trình được lựa chọn đặc biệt để phát triển sự hợp tác mà bạn có thể quan tâm. Nếu không thể tìm thấy những gì bạn đang cần, hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc hơn khi có thể điều chỉnh chương trình xây dựng đội ngũ hợp tác phù hợp với nhu cầu của nhóm bạn.

Các chương trình phổ biến.
Cần hỗ trợ tư vấn? Lựa chọn khác?

Liên hệ

Related Articles